Łódź, dnia ….............  

CLIMA PARTNER WITOLD KOBALCZYK 

ul. Obywatelska 98 bud. B 

94-104 Łódź 

 

….................................................. 

Imię i nazwisko konsumenta/Nazwa firmy 

….................................................. 

NIP 

 

 

Reklamacja towaru  

Zawiadamiam, że zakupiony w dniu .................... towar  

….................................................…...............................................................

nazwa towaru/indeks 

 jest niezgodny z umową. Reklamację zgłaszam na podstawie dokumentu**: 

….................................................…...............................................................

Numer dokumentu 

Niezgodność z polega na: 

….................................................…........................................................................................... 

….................................................…........................................................................................... 

….................................................…........................................................................................... 

 

Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu ………........ 

W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43d) żądam: 

  • wymiany towaru na nowy*  
  • nieodpłatnej naprawy towaru 

………………………

Podpis konsumenta 

*niepotrzebne skreślić 

**dokument załączony do reklamacji