PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta 

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy  

 

………………………., ……………………………….  

 

…………………………………………   

(imię i nazwisko Klienta)  

……………………………………….. …………………………………………  

(adres Klienta do korespondencji) 

 …………………………………………  

(numer telefonu/email do kontaktu)  

 

Clima Partner Witold Kobalczyk 
ul. Obywatelska, 98, Budynek B 
94-104 Łódź 
zamowienia@climapartner.pl 

 

 

 

 

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ 

 

 

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………  

Data zawarcia umowy …………………………………………  

Data odbioru towaru …………………………………………………. 

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni  

 

.……………………………………..……  

 

 

……………………………………………………  

(imię, nazwisko i podpis Klienta,  

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)